RAÓ SOCIAL VIOLET GRUP MEDIC SL NIF B55216196

DIRECCIÓ POSTAL Plaça Poeta Marquina 3. 17002, GIRONA

REGISTRE MERCANTIL tom 37457 foli 67, full B 299797 i inscripció 1

OBJECTE PRINCIPAL  facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de VIOLET GRUP MEDIC SL amb NIF B55216196 i domicili social situat a Plaça Poeta Marquina 3. 17002, GIRONA, i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que VIOLET GRUP MEDIC SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de linteressat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Formulari web Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació

 

Gestió del compliment normatiu Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar una possible responsabilitat

Base legítima: El compliment d’una llei Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.

A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable

Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Newsletters Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per fer l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Accions Comercials Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Registre dels usuaris Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuen Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió de concursos i promocions Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de realitzar concursos, premis i promocions Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, excepte obligació legal Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació

 

Gestió de la compra i/o contractació de serveis Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seva compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre ambdues parts Termini de conservació: durant el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits incloent-hi possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular Base legítima: L’execució d’un contracte Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions : les vostres dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió econòmica i administrativa Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012 Base legítima : El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió donacions i/o col·laboracions econòmiques Finalitat: Tramitació i gestió de les donacions i/o col·laboracions econòmiques fixes o esporàdiques

Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de dades: Dades merament identificatives Cessions: les seues dades seran comunicades en cas de ser necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió de les reserves Finalitat: Registre i gestió de les reserves Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres registre i parts d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres anàlegs Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives i de seguretat establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació

 

Gestió Borsa d’ocupació Finalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referents a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa d’ocupació Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa d’ocupació i traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el seu consentiment. Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió del voluntariat Finalitat: Gestió de les dades dels voluntaris de l’entitat Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei Orgànica 7/2012 Base legítima: Execució del contracte Tipologia de Dades: Dades merament identificatius Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió de les inscripcions Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions : les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

 

 

Drets dels interessats VIOLET GRUP MEDIC SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament , així com a la retirada del consentiment prestat. Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .

 

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de VIOLET GRUP MEDIC SL, per exemple, eliminar comentaris assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de lusuari.

 

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

 

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.

 

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.

 

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per VIOLET GRUP MEDIC SL.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haureu de complir els requisits següents: Presentació d’un escrit a l’adreça Plaça Poeta Marquina 3. 17002, GIRONA (a l’atenció de VIOLET GRUP MEDIC SL) o bé a través de correu electrònic direccio@medicsintegralsalut.com. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els requisits legals següents: o Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu.

 

En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret. o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho.

 

Mai no se us donarà informació per telèfon. o Domicili a efectes de notificacions. o Data i signatura del sol·licitant. o Documents acreditatius de la petició que formula. o L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. VIOLET GRUP MEDIC SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 18 de novembre de 2021